INNOVOIVA SUOMI – KASVUA KASSAVIRTAAN

Ratkaisumallit, joilla Suomen verokertymä saadaan kasvuun tai sitä voidaan merkittävästi keventää.

2.1 Verotusjärjestelmän, työsopimuslain ja ammattiyhdistyksien radikaali muutos on avain myös ihmisten hyvinvointiin ja mahdollisuuksien saavuttamiseen.

 • Yhteisövero poistetaan uusilta perustettavilta osakeyhtiöiltä viideksi vuodeksi sillä edellytyksellä, että yritykset eivät jaa osinkoa tai korkoa omistajille.
 • Alhaiset tulot verovapaaksi. Verovapauden raja on noin 26 400 € vuodessa ja 2 200 € kuukaudessa.
 • Kaikki työntekijät saavat työllisyysrahaston takaamat työttömyyskassapalvelut.
 • Työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki päivitetään nykyistä useammin vastaamaan paremmin työelämässä tapahtuvaa kehitystä ja työelämän muutosta.
 • Liittokohtaisista työsopimuksista siirrytään yrityskohtaisiin sopimuksiin sisältäen

yrityskohtaiset palkankorotukset. Julkiselle sektorille luotava oma mallinsa.

2.2 Verotulojen ohjaaminen kohteisiin, jotka luovat kasvua ja innovaatioita, sekä kilpailulainsäädännön kansallinen tehostaminen ja valvominen ovat terveen ja reilun markkinatalouden perusta.

 • Valtion, kuntien ja tukiorganisaatioiden myöntämien yritystukien jakoperusteille yhtenäiset jakokriteerit. Lisätään kontrollia sen varmistamiseksi, että tukirahat käytetään juuri siihen tarkoitukseen mihin tuki on myönnetty.
 • Suomeen perustetaan yritys- ja innovaatiolukioita
 • Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen taloudellisia resursseja kasvatetaan ja parannetaan alan lainsäädäntöä
 • Yksilöllisen liikkumisen eri muotoja kehitetään ja mahdollistetaan verotuksen painopisteitä muuttamalla
 • Suomen kansalaisille ja yhteisöille verotuksellinen kannustin, kun sijoittaa kotimaiseen kasvuyritykseen. Tällöin kasvuyritykselle tulee määritellä kriteerit, jotta verokannustin toteutuu
 • Valtiontalouden merkittävien virkojen palkkausta kehitetään tulosjohtamisen suuntaan
 • Globaalien IT-, alustatalous- ja verkkokauppayritysten kansallista verotusta kehitetään